STEAMY WONDERS – Hacking the Code for Women in STEAM

Home

BUBBLES

Project Number: 2020-1-HR01-KA202-077758

Vítejte v projektu STEAMY WONDER. STEAMY WONDER je inovativní projekt, který řeší nedostatečné zastoupení žen v oborech STEAM, což je označení (pocházející z angličtiny) pro odvětví vědy, technologie, inženýrství, umění a matematiky. Partneři projektu STEAMY WONDERS si uvědomují, že existuje mnoho faktorů, které přispívají k nedostatečnému zastoupení žen v těchto odvětvích. Identifikujeme řadu překážek bránících širšímu uplatnění žen v těch odvětvích. K překonání těchto překážek poskytuje STEAMY WONDERS ženám v celé Evropě příležitost přístupu k řadě jedinečných vzdělávacích intervencí a zdrojů, které podpoří ženy v budování kariéry v těchto odvětvích, v hodnocení jejich vlastních schopností a předpokladů pro tato odvětví označované jako STEAM.

O projektu

BUBBLES

V dnešní rychle se rozvíjející ekonomice si ženy musí uvědomit, že kariéra v odvětví STEAM je reálnou možností. Zatímco akademická obec jako celek musí udělat více pro aktivní nábor žen do oborů STEAM, vzdělávací systém má klíčovou roli při snižování nedostatku kvalifikovaných lidí k udržení těchto rostoucích odvětví.

Výzkumné studie zdůrazňují nedostatek ženských vzorů a mentorů STEAM i nedostatek vzdělávacích kurzů STEAM pro ženy. Je zde patrná také nevědomá zaujatost vůči ženám ze strany pracovníků oddělení lidských zdrojů ve firmách zaměřených na obory STEAM; výrazný deficit sebedůvěry u žen, pokud jde o odvětví STEAM. Cílem projektu STEAMY WONDERS je pilotovat mnohostrannou vzdělávací intervenci zaměřenou na ženy všech věkových skupin za účelem řešení těchto problémů.

K dosažení těchto cílů jsou navrženy následující intelektuální výstupy:

IO1 - Zdroje založené na výzvách pro ženy v odvětvích STEAM
IO2 - Školení pro učitele odborného vzdělávání a přípravy
IO4 - STEAMY WONDERS vzdělávací portál

Infographics

BUBBLES

Engineering

Technology

Partneři

BUBBLES

STEAMY WONDERS byl financován z programu Erasmus +. Projekt byl zahájen v září 2020 a potrvá do srpna 2022.

STEAMY WONDERS realizuje tým 7 projektových partnerů z Chorvatska, Irska, Německa, Kypru, Rakouska, Španělska a České republiky.

Učební materiály

BUBBLES

Projekt STEAMY WONDERS - Hacking Code for Women in STEAM - usiluje o dosažení větší rovnováhy mezi muži a ženami v odvětví označovanými jako STEAM. Pro projekt jsou důležité následující priority: a) podpora kultury vědeckého myšlení u žen s využitím rozhodování založeného na vědeckých faktech, zejména pokud jde o plánování kariéry; b) poskytování relevantních a hmatatelných případových studií, aby se podpořila důvěra žen v možnost účasti ve stále složitějším vědeckém a technologickém světě; c) vývoj souboru vzdělávacích nástrojů na míru pro ženy, které se budou zabývat kompetencemi pro řešení problémů, inovacemi, analytickým myšlením, kritickým myšlením, prostorovou představivostí a dalšími dovednostmi pro obory STEAM; d) poskytovat nástroje manažerům lidských zdrojů, které umožňují genderově neutrální nábor i výběr vedoucích pracovníků v odvětvích STEAM.

 

K dosažení těchto cílů spolupracují partneři STEAMY WONDER po celou dobu trvání projektu. Jejich cílem je také vytvořit následující soubory inovativních výukových zdrojů:

Challenge-based Resources for Women in STEAM

These resources comprise a toolkit of 35 interactive infographics addressing the personal deficits of individuals to enable them identify the right career choice in STEAM. It will address the motivational, confidence, planning, resilience and career management deficits that have been identified in research as key inhibitors of women in STEAM. Each partner will develop the content for 1 interactive infographic for each of the STEAM subject/career areas.

In-service Training for VET Tutors

The STEAMY WONDERS project proposes the introduction of interactive infographics as completely new online career management learning resources designed with the habits and preferences of a considerable cohort of today’s female VET learners in mind. These resources will contain a number of different media rich resources accessed through QR codes/hyperlinks to ensure that they are attractive and appropriate to the current trends in the online activities and preferences of digital natives. The resources will be accessible through the most popular social media channels where today’s digital natives ‘hang out’. To support front-line VET tutors and career guidance/management experts to maximise the potential of these new resources and indeed, to create further resources themselves, a comprehensive in-service training programme will be developed to support their continuous professional development and enable them to expand their practice into new online learning environments.

STEAMY WONDERS MOOC and Community of Practice

The proposed STEAMY WONDERS MOOC will provide access to the STEAMY WONDERS Compendium of Interactive Infographic, the In-service Training programme and the Toolkit for HR Managers. It will have all the features associated with best practice in MOOC design and development. Learning content presented will be under-pinned by clear learning objectives to be achieved by those who complete any element of the learning resources provided within a given period of time. Each individual learning resource will have a beginning and an end. Each piece of learning material will contain some exercises or assignments that have to be completed as a skills demonstration to assess the knowledge acquired by learners.

Communities of Practice (CoP) is defined as an organised group of people who engage in a process of collective learning in a shared domain, and mutual benefit from exchanging and learning from other’s experiences. In STEAMY WONDER, CoP members will have the opportunity to learn from each other and participate in collaborative work to achieve innovation in VET and support more women into careers in the STEAM sector

Go to MOOC

Zapojte se

BUBBLES

Chcete-li se zapojit do projektu, najdete nás na Facebooku, na adrese: https://www.facebook.com/SteamyWondersEU

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Country

Callidus - Institut pro vzdělávání dospělých

Callidus - Institut pro vzdělávání dospělých je akreditovaným institutem pro odborné vzdělávání Ministerstva vědy a vzdělávání v Chorvatsku a má pobočku také v Moldavsku. Callidus vytvořil řadu vzdělávacích programů v oblastech managementu, osobního rozvoje, marketingu, prodeje, cestovního ruchu, gastronomie, financí, obchodu ekonomika a stavebnictví. V uplynulých letech si společnost Callidus vybudovala spolehlivé odborné znalosti v oblasti projektového řízení a aktivně se podílela na strategickém návrhu, operativní tvorbě a úspěšné realizaci mnoha projektů financovaných EU v celkové výši přes 11 milionů EUR. Mají rozsáhlé zkušenosti a know-how v psaní zadávací dokumentace a hledání finančních zdrojů, které vyústily v úspěšné dokončení mnoha projektů ADA, IPA, ESF a Erasmus +. Jsou úspěšní v oblasti vzdělávacích inovací a předvídání potřeb trhu. Mezi tyto inovace patří vzdělávací programy zaměřené na plnění zvláštních potřeb a požadavků studentů odborného vzdělávání a přípravy.

Ireland

Spectrum Research Centre

Spectrum Research Center (SRC) bylo založeno v roce 2017 na podporu mladých akademiků při realizaci jejich výzkumu. SRC byla založena konkrétně na žádost místních sociálních partnerů a akademičtí vědci a postgraduální studenti, kteří identifikovali místní potřebu vyvinout prostor, kde lze hypotézy a nálezy výzkumu ověřit prostřednictvím místních akcí. Zpočátku se SRC zaměřovalo na podporu akademiků během jejich výzkumných aktivit; jak se však společnost rozrostla, je nyní cílem také poskytnout akademickým pracovníkům příležitosti dát jejich výzkumu evropskou perspektivu. SRC čerpá z široké škály odborných znalostí z různých, ale doplňkových oborů, jako je pedagogika a didaktika, design výuky, sociální politika, e-learning, gamifikace, podnikání, STEAM, antropologie, sociální psychologie, místní historie, gerontologie a učení v raném dětství. Společnost SRC se zavázala provádět změny zásad a po celý rok vydává stručné informace o zásadách na širokou škálu témat. Přestože je SRC relativně nová společnost, má za sebou již řadu úspěchů.

Berlin

Skills Elevation Berlin FHB

Skills Elevation Berlin FHB je nová společnost založená akademiky, pedagogy, výkonnými umělci a ekology, kteří spolupracují na dobrovolné bázi od roku 2016. Posláním FHB je poskytovat alternativní vzdělávací metodiku na podporu sociálního, emocionálního a kognitivního rozvoje marginalizovaných skupin a podporovat přední pedagogy na všech úrovních při integraci nových pedagogických přístupů do jejich každodenní praxe. Společnost se zavázala poskytovat kreativní prostor, kde lze hypotézy a nálezy výzkumu ověřit experimentováním a testováním v „živé laboratoři“ s cílem vyvinout nové metodiky a zdroje k řešení přetrvávajících sociálních, ekonomických a integračních problémů, které se týkají celé EU Členské státy. běžní poskytovatelé.

synthesis
Country

SYNTHESIS Centrum pro výzkum a vzdělávání

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd je průkopnická organizace, která iniciuje a realizuje projekty pozitivního sociálního dopadu se zaměřením na sociální začlenění (zejména v oblastech zaměstnanosti, podnikání, integrace migrantů, udržitelného rozvoje). SYNTHESIS je jednou z předních institucí v zemi v oblasti sociální podnikání a sociální inovace. Založila a spravuje HUB NICOSIA, vzdělávací centrum a komunitu kulturních, environmentálních a sociálních organizací cíle s vizí stát se prvním inkubátorem sociálních podniků v zemi. SYNTHESIS je akreditovaná vzdělávací instituce VET a poskytovatel vzdělávání dospělých, SYNTHESIS se zaměřuje na rozvoj vzdělávacích programů, které se zabývají místními a globálními, sociálními a environmentálními problémy. SYNTHESIS dále nabízí školení a vývoj vzdělávacích materiálů týkajících se podnikání, udržitelného rozvoje a globálního vzdělávání, včetně lidských práv, míru a řešení konfliktů, odpovědné výroby a spotřeby a udržitelných měst a komunit. SYNTHESIS v současné době realizuje akční program pro uprchlíky a žadatele o azyl, který se skládá z jazykových kurzů, odborných školení a rozvoje podnikatelských dovedností a měkkých dovedností.

Austria

Berufsförderungsinstitut Burgenland

Institut odborného vzdělávání BFI je jednou z největších vzdělávacích institucí v Rakousku. Zaměřuje se na odborné vzdělávání a přípravu pracovníků i na vzdělávací a pracovní systémy pro nezaměstnané osoby a pracovníky ohrožené nezaměstnanost. BFI Burgenland provozuje více než 1 200 kurzů ročně, což představuje 140 000 vyučovacích hodin a každý rok kvalifikuje více než 15 000 lidí. Naše kurzy se zaměřují na potřeby pracujících i nezaměstnaných osob. Osoba je v centru našeho podnikání, bere v úvahu své sociální prostředí a je schopna sdělit každou ze svých osobních vzdělávacích cest. Naším cílem je podporovat osobní a profesní rozvoj osob zapsaných do našich kurzů poskytováním vysoce kvalitního vzdělávání a školení za rozumnou cenu. Kurzy jsou přizpůsobeny aktuálním požadavkům trhu práce a poskytují orientaci ve světě změn. Vysoká úroveň našich kurzů je udržována prostřednictvím interního systému řízení kvality, pravidelného dalšího školení zaměstnanců BFI a mezinárodního přenosu know-how. Většina našich vzdělávacích a výcvikových kurzů je založena na modulárních systémech, které usnadňují přizpůsobené a tedy vysoce účinné formy učení. BFI je oficiálně certifikován podle EN ISO

9001: 2008 mezinárodní standard.

Spain

Jaitek Technology and Training

Jaitek se specializuje na oblast IT a technický vývoj a implementaci ve vzdělávacích institucích (všech úrovní vzdělávání) po celém Španělsku, a to jak v přítomnosti, tak v eLearningu. Společnost poskytuje poradenství, implementuje a ověřuje prostředí eLearning. Zde se zabýváme jak instruktážním designem kurzů, tak přizpůsobením eLearningových platforem, hlavně Moodle, kde můžeme propojit s jinými platformami jako Joomla, Wordpress nebo Elgg. Máme zkušenosti s nejrůznějšími školeními: eLearning, smíšené učení a přítomnost, poskytování přizpůsobených řešení, technická podpora a příprava školicích zdrojů (mohou být kompatibilní se SCORM) pro použití v jakémkoli zařízení a spolupráce při vývoji výukových jednotek pro on-line školení.

Czech Republic

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

ALK byla založena v roce 2005 jako síť pro profesionály působící v oblasti vzdělávání a poradenství. Na začátku jsme organizovali vzdělávací kurzy a semináře pro naše členy. Najímali jsme špičkové odborníky z různých zemí v konkrétní oblasti, o kterou se naši členové zajímali, a pozvali jsme tyto lidi, aby vedli naše semináře. Pořádali jsme a pořádáme širokou škálu školení, vzdělávacích programů a tematických workshopů, které lektorům a konzultantům pomáhají získat kvalifikaci, kompetence a speciální praktické dovednosti. Pořádáme pravidelné konference, semináře, školení, vzdělávacích programů a akce pro získání kvalifikace pro naše členy a přidružené odborníky. Posláním ALK je podporovat nové metody a formy vzdělávání, podporovat školitele a odborníky pracující ve vzdělávání, iniciovat národní a mezinárodní vytváření sítí mezi odborníky. Aliance lektorů a poradců má nyní více než 400 členů. Profesionálové a odborníci (učitelé, poradci, sociální poradci, psychologové, vedoucí seminářů a profesionálové ve společnostech) pokrývající celou Českou republiku.

cs_CZCzech